ĐẢNG BỘ, NHÂN DÂN, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2022!

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC GẮN VỚI TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU