bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của phường Phúc Đồng năm 2020
Ngày đăng 04/01/2021 | 09:30  | Lượt xem: 253

.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn như 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc Việt Nam. Thành phố triển khai chủ đề “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp; Quận Long Biên tiếp tục thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”. Với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vượt mọi khó khăn, linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp, từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ đều đạt kết quả tốt góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội Chi, Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ phường Phúc Đồng có 642 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ; trong đó có 09 chi bộ tổ dân phố, 6 chi bộ còn lại là Chi bộ Công an và 05 chi bộ nhà trường. Năm 2020, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, cụ thể:

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy năm 2020: Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm ban hành 06 nghị quyết chuyên đề; xây dựng chương trình công tác năm, chương trình kiểm tra, kế hoạch giám sát năm 2020; xây dựng Quy chế làm việc của BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ cho Đảng uỷ viên và xây dựng chương trình làm việc của Ban chấp hành, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ảnh: Hội nghị toạ đàm 

Xây dựng chuyên đề và tổ chức toạ đàm Thực hiện bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp - Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các tổ chức và cá nhân” thực hiện khâu đột phá nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 23. Hàng tháng, Ban chấp hành Đảng bộ họp đều có Nghị quyết của Ban chấp hành và gửi đến Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các Chi bộ để căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, Ban thường vụ đều kiểm soát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. Ngoài ra, hàng tháng Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch công tác tháng, lịch công tác tuần với những nội dung sát thực để cả khối Đảng, chính quyền, các đoàn thể tổ chức thực hiện và có đánh giá kết quả thực hiện lịch công tác tuần và kế hoạch công tác tháng.

Ảnh:  Đại hội Đảng bộ phường khoá XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên: Chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm phù hợp với từng đồng chí và khắc phục tình trạng đảng viên ngại tham gia công tác; cử 07 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, xem xét, đề nghị quận chuẩn y kết nạp 11 đảng viên mới đạt 137% chỉ tiêu quận giao. Chỉ đạo các chi bộ tổ chức tốt Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai thực hiện Phương án sáp nhập chi bộ 8+9 vào thành 01 chi bộ tổ dân phố số 8 đảm bảo công tác nhân sự; kiện toàn chức danh Chủ tịch MTTQ phường; Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức sơ kết việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên.

UBKT ĐU kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đ/c PBT chi bộ trường Mầm non Tân Mai

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ:

+ UBKT Đảng ủy: Thực hiện 03 cuộc kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát về thực hiện 6 Quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát đảng uỷ viên cùng cấp trong việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của Đảng uỷ phường; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phó Bí thư chi bộ trường mầm non Tân Mai.

+ Đảng uỷ: Thực hiện 02 cuộc kiểm tra, giám sát đạt 100% kế hoạch xây dựng của năm 2020. Nội dung kiểm tra, giám sát về xây dựng Quy chế làm việc của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, việc phân công nhiệm vụ cho Ban Chi ủy và đảng viên chi bộ sau Đại hội và Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII của Đảng.

Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy đã được thực hiện đúng quy trình, thiết lập hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ và khoa học. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và yêu cầu các chi bộ khắc phục.

Ảnh: Tổ chức HN quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội: Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/QU ngày 17/01/2020 của Quận uỷ và chuyên đề năm 2020; Đảng uỷ phường đã có Hướng dẫn số 14-HD/ĐU ngày 10/02/2020 về “Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2020” và triển khai hướng dẫn đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân. Số đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng là 447 đảng viên đạt 100%. Hàng tháng, Đảng uỷ và chi bộ họp đều đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên trong Đảng bộ phường, những tồn tại hạn chế ở các lĩnh vực mà đảng viên chưa thực hiện tốt; đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch giám sát 02 chi bộ trong việc triển khai, thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên. Định hướng cho các ngành, đoàn thể về nội dung tin, bài chuyên sâu theo tuần, tháng để đăng lên Cổng thông tin điện tử Quận, phường (Tổng số tin hoạt động 320 tin trong đó tin trong công tác Đảng 59 tin, chính quyền 106 tin; MTTQ các đoàn thể: 66 tin; các đơn vị hiệp quản: 79 tin; Tin tức khác 10 tin; thông báo: 6 tin; số bài chuyên sâu đăng cổng phường 43 bài; có 66 tin, bài  đăng cổng quận trong đó 23 bài chuyên sâu và 21 tin đăng cổng quận). Tổ chức tốt các hội nghị Thông báo kết quả Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; mời báo cáo viên nói chuyện thời sự tình hình trong nước, quốc tế; tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV; triển khai 3 chương trình công tác toàn khoá của Quận uỷ và dự thảo các kế hoạch của Đảng uỷ phường về thực hiện 3 chương trình công tác của Quận uỷ.

Công tác Dân vận: Đã chỉ đạo tập trung giám sát thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường 81m; dự án đường 30 m, tuyên truyền nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; tuyên truyền chấm dứt chăn nuôi lợn trong khu dân cư; thực hiện Quy định 217, 218 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội.

Công tác Văn phòng cấp ủy: Đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020; thực hiện tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; viết tin hoạt động của khối Đảng để đăng lên cổng thông tin điện tử phường, quận, thực hiện lưu trữ hồ sơ của Đảng, đoàn thể phường đưa vào kho lưu trữ.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới:

Năm 2020, UB MTTQ, các đoàn thể phường đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; rà soát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Ban chấp hành đảm bảo thực hiện Chủ đề của quận theo các nội dung, công việc được giao; phối hợp tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt việc thực hiện tang văn minh tiến bộ, tỷ lệ người đi hỏa táng 22/24 người đạt 91.67%. Công tác giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả theo Quyết định số 217,218; hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát cộng đồng cũng được duy trì và kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi.

Uỷ ban MTTQ phường phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức hội nghị nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thu quỹ vì người nghèo được 96.790.000 đồng đạt 116,4% kế hoạch quận giao, quỹ phòng chống dịch 125.340.000 đồng và ủng hộ đồng bào miền Trung được 205.795.000 đồng.

Ảnh: Mô hình sân chơi của Hội phụ nữ

Hội phụ nữ: Đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, chủ đề năm 2020 hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp: Hội phụ nữ đã xoá bỏ 2 điểm chân rác trồng mới thành vườn hoa, đường hoa tại Hồ Tân Thuỵ, xung quanh trường cấp 2 Phúc Đồng và sửa chữa, lắp đặt mới 3 điểm sân chơi thiếu nhi tại tổ 1, 3 và 6. Hội đã hỗ trợ giúp đỡ 2 hộ phụ nữ mới khởi nghiệp tại tổ 5, tín chấp với NHCSXH quận cho 198 hộ vay trên 10 tỷ đồng tiền vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bút, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà mẹ, vợ, con liệt sỹ và thương bệnh binh là hội viên phụ nữ vào các dịp lễ, tết với tổng số tiền trên 20 triệu đồng. Hội đã làm tốt công tác từ thiện, nhân đạo ủng hộ quỹ vì Trường Sa thân yêu được 25 triệu đồng, quỹ vì phụ nữ biên cương được 6 triệu đồng, đã giới thiệu và cử 5 đoàn đi thăm hỏi và tặng quà cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt với giá trị trên 100 triệu đồng.

Ảnh: Công trình con đường bích hoạ của Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên phường

Đoàn Thanh niên: Đã tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; tháng thanh niên; chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các hoạt động tri ân dịp 27/7; các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam 15/10; Trong đợt cao điểm phòng chống Covid-19, Đoàn phường đã thành lập đội hình thanh niên xung kích trong Tháng Thanh niên đảm nhận các công việc như: đo thân nhiệt, sát khẩn tay cho nhân dân tới làm việc tại phường; trực chốt tại tại khu công viên, vườn hoa nhắc nhở người dân thực hiện dãn cách xã hội. Đoàn phường đã thực hiện 04 công trình thanh niên được Quận Đoàn đánh giá cao: Công trình con đường bích họa trên phố Nguyễn Lam, công trình biến điểm chân rác thành bồn hoa thanh niên, công trình cải tạo sân chơi trẻ em vườn hoa Tân Mai, công trình tranh bích họa tại sân chơi trẻ em cửa đình Mai Phúc.

Hội Cựu chiến binh: Tổ chức xét kết nạp hội viên mới; rà soát các đối tượng đề nghị tặng kỷ niệm chương năm 2020. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn phường; Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội hội Cựu chiến binh. Tổ chức vận động hội viên vay vốn từ NHCSXH để phát triển kinh tế gia đình, duy trì số dư nợ của toàn hội trên 5 tỷ đồng. Tổ chức hội nghị Toạ đàm: “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái chống phá các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Với những kết quả đã đạt được năm 2020: Đảng bộ phường được Quận ủy tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025”. Các phong trào thi đua của phường được các phòng ban của Quận đánh giá xếp loại tốp đầu và nhóm 2 (Công tác Dân vận xếp thứ 01/14; Công tác Tổ chức thứ 2/14; Văn phòng Đảng uỷ thứ 2/14; Đoàn thanh niên thứ 3/14; Hội CCB thứ 3/14...).

Năm 2021, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII; 03 Chương trình công tác trọng tâm của Quận uỷ giai đoạn 2021-2025; năm có sự thay đổi lớn về phân cấp, tổ chức, hoạt động bộ máy Chính quyền với việc thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp phường. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2020, định hướng năm 2021, Đảng ủy tập trung tiến hành các biện pháp cụ thể như sau:

Một là: Lựa chọn nội dung khó, nội dung tồn tại, hạn chế để ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ và đảm bảo sát thực, có tính khả thi cao; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, thông báo, kết luận của Đảng uỷ.

Hai là: Chỉ đạo Đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ, MTTQ các đoàn thể chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện không đúng về lập trường chính trị, tư tưởng. Đồng thời theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị do mình phụ trách triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ.

Ba là: Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021; tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII và tăng cường công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên.

Bốn là: Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH 14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” và Nghị định của Chính phủ quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Năm là: Triển khai và tổ chức thực hiện 3 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy giai đoạn 2020-2025 năm 2021./.