bài viết chuyên sâu

Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng phát huy vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân
Ngày đăng 12/11/2021 | 13:12  | Lượt xem: 63

     Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại. Trong năm qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng cùng các ngành đoàn thể đã tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và được khẳng định là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

     Năm 2021 Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - UBND phường đã ghi nhận có nhiều cố gắng trong hoạt động công tác, biết cách vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng đã cùng các ngành đoàn thể chính trị, xã hội tạo ra một khối đại đoàn kết toàn dân. Nhận thức về khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được phát triển phù hợp với tình hình mới, gắn với điều kiện kinh tế địa phương trong thời gian dịch bệnh Covid-19, theo đó quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân ngày càng được quan tâm. Đặc biệt các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng yếu thế, hộ cận nghèo hay các đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định của Trung ương và Thành Phố...trong thời gian giãn cách do dịch Covid-19. Đó là sự quyết tâm xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

     Bên cạnh đó, việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là: chưa đánh giá và dự báo đầy đủ, kịp thời những diễn biến, thay đổi cơ cấu trong xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân khác nhau để có chủ trương phù hợp liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận và các tổ chức quần chúng để tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc.

Ảnh tặng quà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

     Phát huy truyền thống hơn 91 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, qua các thời kỳ cách mạng, thực hiện sứ mệnh và chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có vai trò quan trọng trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với các nhiệm vụ trọng tâm là:

     Một là, tăng cường sự chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả Mặt trận tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo nhân dân.

     Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của nhân dân. Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc thực hành dân chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hành dân chủ ở cơ sở thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, bầu tổ trưởng dân phố; tổ chức đối thoại định kỳ của lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao hiệu quả giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng…

     Hoạt động của Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng năm 2021đã góp phần tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nhân dân thực hiện chủ trương đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, qua đó xây dựng niềm tin, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ảnh hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ Đảng, chính quyền năm 2021

     Để có sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng trong thời gian tiếp theo, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Phúc Đồng sẽ coi trọng đổi mới về nội dung, bảo đảm thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên nhiệm vụ tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của nhân dân trọng thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt coi trọng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

     Về phương thức, cần coi trọng và nâng cao tính hiệu quả, thực chất hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận để phát huy được sức mạnh tổng hợp các giai tầng, lực lượng trong xã hội, tránh chồng chéo, bệnh thành tích. Mặt trận cần thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các ngành, đoàn thể. Mặt trận cần coi trọng đổi mới phương thức quan hệ với nhân dân, trong đó cần thường xuyên gặp gỡ, lắng nghe phản ánh ý kiến của nhân dân; làm cầu nối của nhân dân với Đảng và chính quyền. Mở rộng các phương thức phối hợp tuyên truyền, phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở cộng đồng, góp phần xây dựng sự gắn kết, khối đoàn kết toàn dân từ mỗi địa bàn dân cư, góp phần tạo nên sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân; thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; tham gia xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng, củng cố chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.