bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động Ban công tác Mặt trận tổ dân phố phường Phúc Đồng, nhiệm kỳ 2019 - 2021
Ngày đăng 17/03/2021 | 15:44  | Lượt xem: 66

Phường Phúc Đồng có diện tích tự nhiên là 453,41 ha, tổng số có 3.895 hộ gia đình, 15.371 nhân khẩu, trong nhiệm kỳ 2019-2021 các Ban công tác Mặt trận tại 9 tổ dân phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình là tổ chức trong hệ thống chính trị tại cộng đồng dân cư, là mạng lưới nối dài hoạt động của Ủy ban MTTQ phường. Ban CTMT là nơi trực tiếp tập hợp, đoàn kết, vận động mọi người dân, là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, chăm lo và bảo vệ lợi ích của các tầng lớp nhân dân theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nơi tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng, giám sát và bảo vệ chính quyền, tham gia quản lý xã hội, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và tổ chức thống nhất hành động giữa các chi hội đoàn thể ở khu dân cư, tổ dân phố góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng luôn chú trọng công tác kiện toàn, củng cố Ban công tác Mặt trận theo hướng nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động; cơ cấu trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố là ủy viên Uỷ ban MTTQ phường, các cá nhân tiêu biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, am hiểu pháp luật và được mọi người ở tổ dân phố tín nhiệm. Qua đó, nhằm tăng tính thuyết phục trong tuyên truyền, vận động cộng đồng tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở mỗi tổ dân phố, khu dân cư. 

Nhiệm kỳ 2019 - 2021 của các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã thực hiện tốt chức năng phối hợp và thống nhất hành động với chi bộ, các chi hội đoàn thể nhân dân tổ dân phố, khu dân cư để thực hiện nhiệm vụ. Điển hình từ đầu nhiệm kỳ 2019 - 2021 đến nay, các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố đã tuyên truyền vận động nhân dân chung tay, góp sức trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyên truyền nhân dân không sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ; không sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân huỷ trong sinh hoạt hàng ngày; không chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư; không xả thải ô nhiễm môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự..., thành lập và tham gia câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường, duy trì việc tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hằng tuần tại tổ dân phố, khu dân cư. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về công tác vệ sinh môi trường. Tại các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, khu dân cư phường Phúc Đồng vào sáng thứ 7 hàng tuần đồng loạt thực hiện phong trào “Ngày thứ 7 Xanh - Sạch - Đẹp” thu hút đông đảo cán bộ và quần chúng nhân dân tham gia. Theo đó vào sáng thứ 7 hằng tuần, các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn phường Phúc Đồng đã tổ chức ra quân tổng  vệ sinh, nhặt rác, trồng cây xanh ven đường, bảo đảm môi trường cảnh quan đô thị khu vực tổ dân phố cũng như trên địa bàn phường. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng Phong trào “Chung tay xử lý rác thải và phòng, chống rác thải nhựa” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường góp phần thực hiện nếp sống văn minh. Các Ban công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2021 ở các tổ dân phố còn tích cực vận động nhân dân tích cực bàn thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”. Hằng năm Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng ký và ban hành quyết định thành lập tổ giám sát việc thực hiện công tác của các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố. Cùng với đó các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố còn thực hiện tốt các phong trào ở khu dân cư như xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, tham gia ủng hộ quĩ vì biển đảo Việt Nam; quĩ phòng, chống thiên tai; thăm hỏi tặng quà các đối tượng gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết; thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm và có nguy cơ vi phạm pháp luật; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội... Những hoạt động tích cực của các Ban công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã góp phần giúp Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Đồng đạt được nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phường Phúc Đồng giàu mạnh.

Nhiệm kỳ 2019 - 2021 các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, cùng các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò của mình tích cực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong tầng lớp nhân dân, nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, chương trình phối hợp và thống nhất hành động góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của phường, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia thực hiện đạt kết quả cao; trong đó hoạt động của Ban CTMT ở tổ dân phố, khu dân cư có vai trò quan trọng. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ các Ban CTMT ở tổ dân phố, khu dân cư đã tích cực phối hợp với Tổ trưởng Tổ dân phố, các chi hội đoàn thể có nhiều đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và các nhiệm vụ của tổ dân phố, khu dân cư; trực tiếp tham gia giải quyết những vướng mắc nảy sinh ở địa bàn tổ dân phố, khu dân cư; thu thập, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tình hình dư luận, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với cấp ủy chi bộ và Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường. Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ và các hoạt động tự quản ở tổ dân phố, khu dân cư như: phối hợp với Tổ trưởng tổ chức các hội nghị tổ dân phố thảo luận và quyết định các công việc của khu dân cư về việc xây dựng cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, những vấn đề văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở tổ dân phố, khu dân cư; bàn biện pháp thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các quyết định của Uỷ ban Nhân dân phường và thực hiện các nghĩa vụ của công dân, nhiệm vụ của cấp trên giao và các quy định của tổ dân phố, khu dân cư; thảo luận góp ý kiến vào các báo cáo kết quả công tác của Tổ trưởng Tổ dân phố, của Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND phường. Tổ chức hướng dẫn nhân dân bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022, thành viên Ban Thanh tra nhân dân 2019 - 2021, thành lập và hướng dẫn hoạt động của Tổ hòa giải, Tổ liên gia...; tham gia vào việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước tổ dân phố, khu dân cư. Động viên hướng dẫn nhân dân giám sát hoạt động của UBND cấp phường, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhà nước cư trú trên địa bàn tổ dân phố, khu dân cư; các cơ sở sản xuất, liên doanh trên địa bàn về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia góp ý cho các dự thảo chính sách, pháp luật theo hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ phường. Phối hợp thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở, tham gia hòa giải ở cộng đồng dân cư; thực hiện quy ước, hương ước của khu dân cư. Ban CTMT khu dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được phát động ở địa phương, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng ở tổ dân phố, khu dân cư trên dịa bàn phường; cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” Thường xuyên kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong  tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hương ước, quy ước của khu dân cư, đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường, chỉnh trang xây dựng TTĐT, TTXD vệ sinh đường làng ngõ xóm, gắn với các mô hình hay, điển hình như Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 7 với mô hình chỉnh trang các tuyến đường cùng với tên gọi "sạch nhà, xanh đường phố". Đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phát huy tình đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,…các hoạt động an sinh xã hội ở địa bàn dân cư được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tranh thủ được sự ủng hộ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) hằng năm được tổ chức tại các tổ dân phố, khu dân cư với nhiều hoạt động phong phú, thực sự là ngày hội của Nhân dân. Những kết quả hoạt động của Ban CTMT tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 - 2021 đã khơi dậy lòng yêu nước, khắc phục khó khăn, phát huy dân chủ và nội lực của cộng đồng mỗi khu dân cư, nâng cao đời sống, vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn phường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những vướng mắc, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Ban CTMT tổ dân phố như số lượng người trong Ban CTMT giảm đáng kể do thực hiện việc giảm số người hoạt động không chuyên trách ở các khu dân cư, sáp nhập khu dân cư tổ dân phố…Do vậy, Trưởng Ban CTMT tổ dân phố phải kiêm nhiệm nhiều chức danh, chịu sự phân công, chỉ đạo của nhiều tổ chức, phải giải quyết nhiều việc của khu dân cư. Kinh phí hoạt động của Ban CTMT chưa đáp ứng với yêu cầu công việc, phụ cấp của Trưởng Ban CTMT còn thấp đang là hạn chế đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả của các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, nhiệm kỳ 2019 - 2021, đã đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và nhiệm vụ chính trị của địa phương lựa chọn triển khai, thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, dần tháo gỡ những khó khăn, nâng cao tính hiệu quả trong hoạt động của MTTQ tại cơ sở và Ban CTMT tổ dân phố; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo và sự đóng góp của các tổ chức thành viên, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Ảnh: Hội nghị nhân dân tại tổ dân phố năm 2019

Ảnh: Tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần tại tổ dân phố số 2

Ảnh: Hôi nghị tiếp xúc cử tri tại các đợn vị bầu cử

Ảnh: ĐC Chủ tịch UBMTTQ phường thăm và tặng quà đối tượng gia đình chính sách tại tổ dân phố số 3.