bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật trong công tác Kiểm tra, giám sát phường Phúc Đồng nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 08/06/2020 | 08:48  | Lượt xem: 209

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Ðảng, là bộ phận cấu thành trong toàn bộ công tác xây dựng Ðảng, là trách nhiệm của toàn Ðảng bộ, của các chi bộ và đảng viên; nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Phúc Đồng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, đạt được nhiều thành tích nổi bật, đạt và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm đề ra.

Ngay sau Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy phường xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát. Nội dung bám sát vào quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Quận uỷ, Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ và nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc, Chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định mới của Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về công tác kiểm tra, giám sát, như: Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Hằng năm, Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ xây dựng Kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát; phân công nhiệm vụ cho uỷ viên Uỷ ban kiểm tra. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã làm tốt việc hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm, đảm bảo 100% các chi bộ đều xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng uỷ thực hiện công tác giám sát

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ đã kiểm tra giám sát 54 cuộc đối với 162 lượt chi bộ và trên 299 lượt đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát về  thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ; Thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công gắn với thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; Việc thực hiện Quyết định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ...

UBKT Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 04 cấp ủy chi bộ và 09 đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật 05 đảng viên với hình thức cảnh cáo 2, khiển trách 3, đảm bảo giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đặc biệt, năm 2017, Ban thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ tổ dân phố và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ tổ dân phố số 4 có dấu hiệu vi phạm không thực hiện nghị quyết của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo tổ dân phố thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố và lãnh đạo tổ trưởng tổ dân phố bàn giao phòng sinh hoạt tạm thời của tổ dân phố để thực hiện xây dựng trường mầm non Phúc Đồng (Cấp ủy chi bộ không thông, nên việc triển khai đề án sáp nhập tổ dân phố, việc bàn giao diện tích xây dựng trường mầm non Phúc Đồng gặp khó khăn, hơn 100 hộ dân họp biểu quyết không đồng thuận sáp nhập tổ dân phố và xây dựng trường mầm non, nhưng cấp ủy chi bộ và đồng chí bí thư chi bộ cũng không thể hiện quan điểm, vai trò lãnh đạo,chỉ đạo quyết liệt dẫn đến tiến độ xây dựng trường chậm 6 tháng). Kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm, mặc dù không đến mức phải xử lý kỷ luật, nhưng cũng đã ngăn chặn kịp thời những biểu hiện vi phạm của cấp ủy và cá nhân đồng chí Bí thư chi bộ; sau khi kiểm tra dấu hiệu vi phạm xong, UBKT Đảng ủy phường có thông báo yêu cầu cấp ủy chi bộ và cá nhân khắc phục việc bàn giao 2 phòng sinh hoạt tạm thời của tổ dân phố để giao cho đơn vị thi công xây dựng trường mầm non Phúc Đồng, khi có quyết định sáp nhập tổ dân phố, Ban thường vụ đảng ủy đã tiến hành sáp nhập chi bộ; quyết định chỉ định cấp ủy khác thay thế những đồng chí cấp ủy cũ, không bố trí cho đồng chí Bí thư chi bộ 4 tiếp tục làm bí thư chi bộ sau khi sáp nhập chi bộ. Hiện nay các cấp ủy chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường, đặc biệt cấp ủy của 2 chi bộ tổ dân phố của cụm dân cư Mai Phúc sau khi sáp nhập đã đi vào hoạt động rất tốt.

Các Chi bộ đã thực hiện tự kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên được 180 lượt cuộc; nội dung tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, nhiệm vụ đảng viên, thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện kế hoạch tu dưỡng, thực hiện nhiệm vụ được phân công về công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; việc thực hiện thu chi đảng phí.... Thông qua kiểm tra, giám sát, Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ và các chi bộ đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo ổn định tình hình ở địa phương, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hội nghị toạ đàm của Đảng uỷ phường

Bên cạnh việc kiểm tra, giám sát các chi bộ, Đảng ủy phường cũng đã tổ chức 03 hội nghị tọa đàm chuyên đề "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường”. Qua hội nghị tọa đàm đã đánh giá những thực trạng trong công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, qua đó đã góp phần từng bước làm chuyển biến chất lượng kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được Đảng ủy, UBKT Đảng ủy quan tâm, chú trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy có nhiều chuyển biến mới, chủ động, kịp thời hơn, bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng. Chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, thực tế công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ phường Phúc Đồng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập: Một số chi bộ chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng chí phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ chủ yếu là kiêm nhiệm nên hoạt động kiểm tra, giám sát chưa thực sự sâu sát và vì là kiêm nhiệm nên các đồng chí đó đều không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách nào.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cần tập trung làm tốt các nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là: Làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ba là: UBKT đảng ủy phường đổi mới phương pháp hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng, đổi mới phù hợp với nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát; thời gian tiến hành phải hợp lý, không làm ảnh hưởng đến công việc của cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì thực hiện quy chế làm việc, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm.

Bốn là: Chủ động trong công tác khảo sát, nắm tình hình nhằm sớm phát hiện dấu hiệu vi phạm của đảng viên kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới để tiến hành kiểm tra. Có chủ động thì mới phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra. Sau kiểm tra phải có kết luận rõ đảng viên hoặc tổ chức Đảng đó có vi phạm hay không có vi phạm, vi phạm cái gì và mức độ, tính chất tác hại đến đâu để có hình thức xử lý phù hợp, nhằm góp phần ổn xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Năm là: Chỉ đạo chi bộ tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Các chi bộ cần xác định kiểm tra, giám sát đảng viên là nhiệm vụ quan trọng của chi bộ để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh./.