công đoàn phường

 

1.Cơ cấu tổ chức:

+ Công đoàn phường  gồm: 37 đồng chí

+ Ban chấp hành công đoàn gồm 5 đồng chí (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 03 uỷ viên).

2. Danh sách Ban chấp hành; Ủy ban kiểm tra Công đoàn

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Phạm Thị Bích Hằng

 

1977

Phó chủ tịch UBND

- Chủ tịch công đoàn

2

Lê Thanh Uyên

 

 1969

Chủ tịch UBMTTQ-

 Phó chủ tịch công đoàn

3

Nguyễn Thị Tuyết Lập

 

1975

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ -

Ủy viên

4

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

 

1985 

Công chức Văn phòng - Thống kê

 - Ủy viên

5

Nguyễn Đức Tuân

1981 

 

Chỉ huy trưởng Quân sự - Ủy viên

* Danh sách Ủy ban kiểm tra Công đoàn

Số TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nam

Nữ

1

Nguyễn Đức Tuân

1981

 

Chủ nhiệm UBKT Công đoàn

2

Nguyễn Hữu Tuân

 1985

 

Ủy viên UBKT Công đoàn

3. Chức năng:

+ Chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

+ Chức năng tham gia quản lý:

 Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị tổ chức quản lý kinh tế xã hội, quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của mình thực hiện quyền kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị, tổ chức theo quy định của pháp luật.

+ Chức năng giáo dục

Công đoàn có trách nhiệm tổ chức giáo dục người lao động phát huy vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

4. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

- Triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương công tác của liên đoàn lao động  thành phố; chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ Đảng và Nghị quyết Đại hội công đoàn phường. Tham gia với cấp uỷ Đảng, cơ quan Nhà nước về các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến việc làm, đời sống của CNVC - LĐ.

- Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Vận động đoàn viên CNVC - LĐ tham gia các hoạt động xã hội, hướng dẫn các hình thức, biện pháp chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

5. Thành tích đạt được.

Năm  2010, 2011, 2012 được liên đoàn lao động quận khen thưởng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.