công tác đảng

Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 4, 5, 6, 7 về thực hiện Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên

Ngày đăng 21/03/2019 | 04:02  | Lượt xem: 162
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng, ngày 19/3/2019, Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 4, 5, 6, 7 về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kế...

UBKT Đảng ủy kiểm tra chi bộ 1, 8 về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2019

Ngày đăng 11/03/2019 | 03:38  | Lượt xem: 305
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của UBKT Đảng ủy phường Phúc Đồng, ngày 11/3/2019, UBKT Đảng ủy phường kiểm tra chi bộ 1, 8 việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thự...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiểm tra việc thực hiện quy trình nội bộ theo ISO của khối Đảng, đoàn thể phường

Ngày đăng 08/03/2019 | 09:56  | Lượt xem: 169
Thực hiện Kế hoạch số 130-KH/ĐU, ngày 13/02/2019 của Đảng uỷ phường về Mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Đảng uỷ...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 3 năm 2019.

Ngày đăng 07/03/2019 | 09:33  | Lượt xem: 162
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 5/3/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Phường Phúc Đồng giao ban chuyên đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và tiến độ thu ngân sách phường năm 2019.

Ngày đăng 06/03/2019 | 05:35  | Lượt xem: 234
Thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ phường năm 2019 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ trong việc thực hiện chủ đề Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” và Nghị quyết...

Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 02/2019

Ngày đăng 27/02/2019 | 04:40  | Lượt xem: 180
Chiều ngày 27/02/2019, tại phòng họp tầng 2 UBND phường, Ban thường vụ Đảng uỷ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao ban Bí thư chi bộ + Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội tháng 2, triển khai...

Hội nghị lần thứ 46 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXII

Ngày đăng 27/02/2019 | 08:20  | Lượt xem: 304
Chiều ngày 26/02/2019, tại phòng họp tầng 2 trụ sở phường, Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng (Khóa XXII) nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 46 để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 02/2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 05:01  | Lượt xem: 141
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Đồng chí Bí thư Đảng uỷ kiểm tra việc ứng dụng CNTT trong công việc của khối Đảng, đoàn thể, công đoàn phường

Ngày đăng 21/02/2019 | 11:01  | Lượt xem: 153
Thực hiện Kế hoạch số 132-KH/ĐU, ngày 15/02/2019 của Đảng uỷ phường về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” trong đó đẩy mạnh ứng dụng...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 2 năm 2019

Ngày đăng 01/02/2019 | 10:28  | Lượt xem: 486
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, sáng ngày 1/02/2019, tại phòng họp tầng 2 Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng họp...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 01/2019

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:05  | Lượt xem: 200
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...

Phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)

Ngày đăng 17/01/2019 | 11:24  | Lượt xem: 379
Sáng ngày 17/01/2019 tại Nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Đồng tổ chức Lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); Trao Huy...

Đảng uỷ Phúc Đồng tổ chức hội nghị toạ đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chất lượng kiểm tra, giám sát của chi bộ trực thuộc”

Ngày đăng 11/01/2019 | 10:51  | Lượt xem: 362
Thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU,ngày 15/10/2015 của Quận ủy Long Biên về việc “Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng...

Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII

Ngày đăng 05/01/2019 | 05:10  | Lượt xem: 336
Thực hiện Kế hoạch số 163-KH/QU, ngày 22/11/2018 của Quận ủy Long Biên, ngày 05/01/2019, tại nhà văn hóa phường, Đảng bộ phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực...

Sinh hoạt Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tháng 1 năm 2019.

Ngày đăng 04/01/2019 | 06:09  | Lượt xem: 189
Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quy định sinh hoạt Chi bộ Đảng định kỳ hàng tháng, chiều ngày 4/01/2019, tại phòng họp Uỷ ban nhân dân phường, Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng đã tổ chức...

Phúc Đồng tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ phường

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:38  | Lượt xem: 176
Thực hiện Kế hoạch số 164-KH/QU, ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Quận uỷ Long Biên, ngày 03/01/2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng uỷ viên, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường năm 2018

Ngày đăng 10/12/2018 | 03:14  | Lượt xem: 267
Thực hiện Kế hoạch số 162-KH/QU, ngày 19/11/2018 của Quận uỷ Long Biên về “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo,...

Chi bộ cơ quan phường Phúc Đồng tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018

Ngày đăng 08/12/2018 | 11:21  | Lượt xem: 316
Thực hiện kế hoạch số 116 – KH/ĐU, ngày 22/11/2018 của Đảng ủy phường Phúc Đồng về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2018. Ngày...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 05:12  | Lượt xem: 286
Thực hiện 06-HD/BTC, của Ban tổ chức Quận ủy ngày 19/11/2018 về Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Đảng, đoàn thể quận và cơ sở năm 2018. Sáng ngày 03/12/2018,...

Hội nghị đánh giá cán bộ, công chức, nhân viên khối Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội phường tháng 11/2018

Ngày đăng 26/11/2018 | 05:24  | Lượt xem: 302
Thực hiện Quyết định số 674-QĐ/QU, ngày 15/6/2018 của Quận uỷ Long Biên về Quyết định ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, LĐHĐ làm việc...