đảng bộ phường

1.Tổ chức bộ máy:

 Ban chấp hành Đảng bộ phường số lượng 15 đồng chí; Trong đó Ban thường vụ 5 đồng chí; 01 đồng chí Bí thư, 02 đồng chí Phó bí thư và 2 Uỷ viên thường vụ

*Danh sách Ban thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị

công tác hiện nay

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Điện thoại

Nam

N

1

Nguyễn Thị Ngọc

 

27/10/1967

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

0989089165

2

Nguyễn Hữu Khanh

19/02/1970

 

Đảng uỷ viên, Phó bí thư TT Đảng ủy , Phó Chủ tịch HĐND

0988738819

3

Nguyễn Quang Toản

05/10/1982

 

Phó BTĐU, CT UBND

0333009999

4

Lê Vĩnh Hà

05/5/1977

 

UVTV, Trưởng Công an phường

0913234707

5

Lê Thanh Uyên

14/9/1969

 

UVTV, CT UBMTTQ

0986742632

 

2. Danh sách Ban chấp hành

TT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Chức vụ, đơn vị

công tác hiện nay

(Đảng, chính quyền, đoàn thể)

Điện thoại

Nam

N

1

Nguyễn Thị Ngọc

 

27/10/1967

Bí thư Đảng uỷ, CT HĐND phường

0989089165

2

Nguyễn Hữu Khanh

19/02/1970

 

Đảng uỷ viên, Phó bí thư TT Đảng ủy Phó Chủ tịch HĐND

0988738819

3

Nguyễn Quang Toản

05/10/1982

 

Phó BTĐU, CT UBND

0333009999

4

Hoàng Hữu Lợi

10/02/1979

 

ĐUV, PCT UBND

0988565819

5

Phạm Thị Bích Hằng

 

21/12/1977

ĐUV, PCT UBND

0913267887

6

Lê Vĩnh Hà

05/5/1977

 

UVTV, Trưởng Công an phường

0913234707

7

Nguyễn Đức Tuân

29/8/1981

 

ĐUV, Chỉ huy trưởng quân sự

0989065537

8

Nguyễn Thị Tuyết Lập

 

13/5/1975

ĐUV, Chủ tịch Hội phụ nữ

0985751798

9

Lê Thanh Uyên

14/9/1969

 

UVTV, CTUBMTTQ

0986742632

10

Đinh Thị Thoa

 

03/9/1972

ĐUV, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường Tiểu học Phúc Đồng

0983900967

11

Lê Ngọc Thanh

10/12/1993

 

ĐUV, Bí thư Đoàn

0986817067

12

Phạm Bách Huy

22/5/1957

 

ĐUV, Bí thư chi bộ 6

0983382710

13

Nguyễn Trọng Hồng

20/7/1966

 

ĐUV, Phó bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố số 4

0985125414

14

Trần Thu Hiền

 

25/7/1984

ĐUV,, Công chức tư pháp hộ tịch

0983072584

15

Nguyễn Thị Thuỳ Dung

 

18/12/1985

ĐUV, Công chức văn phòng thống kê UBND phường

0944005488

 

- Nhiệm vụ:- Chức năng:  Là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước và quản lý đô thị trên địa bàn, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Lãnh đạo nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác cán bộ, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể nhân dân và xây dựng Đảng.

+ Lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, quyết định các chương trình, đề án, kế hoạch, chủ trương, biện pháp quan trọng trên các lĩnh vực công tác của phường nhằm cụ thể hoá và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI; nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III; nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng quý, 6 tháng, năm và kế hoạch 5 năm của phường. Xem xét, xác định các công trình trọng điểm toàn khoá, các công trình trọng điểm từng năm; điều chỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của phường.

+ Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện nghị quyết, chương trình công tác của Đảng uỷ và chỉ thị, nghị quyết của cấp uỷ cấp trên.

+ Trình Ban thường vụ Quận uỷ nhân sự giới thiệu ứng cử, đề cử, hoặc rút khỏi các chức danh Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, nhân sự bổ sung hoặc rút khỏi Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường.

+ Xem xét, quyết định kỷ luật hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

+ Xem xét, quyết định khen thưởng đối với tổ chức Đảng và đảng viên có thành tích theo quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế khen thưởng của Đảng uỷ.

+ Trình Ban thường vụ Quận uỷ cho chủ trương trước khi ra quyết định thành lập, sát nhập, chia tách hoặc giải thể chi bộ trực thuộc.

+ Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ thuộc diện Đảng uỷ quản lý.

+ Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nửa đầu nhiệm kỳ và quyết định các chủ trương, nhiệm vụ giải pháp trong nửa cuối nhiệm kỳ.

+ Ban chấp hành Đảng bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, cấp uỷ cấp trên và cấp uỷ cấp dưới về những quyết định của mình trong cả nhiệm kỳ.