đoàn tncs hồ chí minh

 

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của Đoàn viên thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng dẫn thiếu nhi làm theo 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, người công dân tốt của đất nước.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền vận động, giáo dục đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng giữ gìn, phát huy phẩm chất đạo đức, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt, tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh - quốc phòng.

- Tham mưu, đề xuất Đảng ủy - HĐND - UBND phường về xây dựng quy chế, chính sách bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên thanh niên và thiếu niên nhi đồng.

- Tập hợp các tầng lớp thanh niên, phát triển đoàn viên thanh niên, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

B. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

1. Tổ chức, bộ máy:

- Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường gồm có: 11 ủy viên. Trong đó:

+ Ban thường vụ có: 03 đ/c (01 Bí thư, 01 Phó Bí thư, 01 ủy viên)

- Số lượng Chi đoàn trực thuộc phường có: 16 chi đoàn (08 chi đoàn tổ dân phố, 05 chi đoàn trường học, 01 chi đoàn Công an và 02 chi đoàn ngoài quốc doanh (Ngôi Sao Xanh, Đồ Rê Mí).

2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

Lê Ngọc Thanh

 Bí thư

đoàn thanh niên

0986817067

 

2

Vũ Thị Tiến

Phó bí thư

đoàn thanh niên

0971502638

 

C. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Đoàn TNCSHCM phường đã được Trung ương Đoàn TNCSHCM, Thành Đoàn Hà Nội; Quận Đoàn Long Biên và các Bộ, ban, ngành tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cụ thể:

 * Năm 2005:

- Giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2005.

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2005.

* Năm 2006:

 - Giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2006.

* Năm 2007:

 - Giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2007.

* Năm 2008:

- Giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2008.

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2008.

* Năm 2009:

- Giấy khen của Thành Đoàn Hà Nội tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn năm 2009.

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng  đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009.

* Năm 2010:

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010.

...

* Năm 2018:

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010.

* Năm 2019:

- Giấy khen của Quận đoàn Long Biên tặng Đoàn TNCSHCM phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010.

* Năm 2020:

- Giấy khen của UBND Quận Long Biên về thành tích trong hoạt động của BCĐ 197 quận

- Giấy khen của Quận Đoàn về có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW