hoạt động khối chính quyền

Phường Phúc Đồng triển khai các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021
Ngày đăng 13/01/2021 | 17:09  | Lượt xem: 61

Chiều ngày 13/01/2021, tại phòng họp tầng 2, UBND phường Phúc Đồng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch thực hiện 03 chương trình công tác Đảng uỷ và Tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa theo Quyết định số 522/QĐ-UBND và Quyết định số 1665/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND và cán bộ, công chức chuyên môn phường.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Toản – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, UBND phường đã triển khai, giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021 theo Quyết định số 7668/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của UBND quận Long Biên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của quận Long Biên; Giao cán bộ, công chức phụ trách xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch 18-KH/ĐU, Kế hoạch 19-KH/ĐU, Kế hoạch 20-KH/ĐU của Đảng ủy phường Phúc Đồng về thực hiện Chương trình số 01- Ctr/QU, Chương trình số 02- Ctr/QU, Chương trình số 03-Ctr/QU của Quận ủy Long Biên. Sau khi nghe ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND phường phát biểu chỉ đạo các đồng chí Phó chủ tịch UBND triển khai đến các bộ phận chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chuyên ngành, xây dựng và triển khai kế hoạch rõ tiến độ, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trong năm. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc được giao

Sau phần giao nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, cán bộ, công chức phường cũng đã được tập huấn về kỹ năng giao tiếp ứng xử văn hóa theo Quyết định số 522/QĐ-UBND, ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quyết định số 1665/QĐ-UBND, ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung tập huấn về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức phường hướng tới sự hài lòng của nhân dân; các quy định trong thực hiện quy tắc ứng xử đến công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại cơ quan UBND phường. Nhằm rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử; tạo sự chuyển biến về nhận thức và thái độ, hành vi ứng xử của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.