học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Bác Hồ: Văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội

Ngày đăng 16/03/2023 | 02:24  | Lượt xem: 43
Luận điểm "văn hóa soi đường cho sự phát triển và tiến bộ của xã hội" của Hồ Chủ tịch thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của văn hóa trong sự phát triển của mỗi quốc gia.

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ

Ngày đăng 16/03/2023 | 02:20  | Lượt xem: 55
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở, mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân cần thấm nhuần sâu sắc, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ...

“Kiểm soát khéo, bao nhiêu khuyết điểm lòi ra hết”

Ngày đăng 12/12/2022 | 01:54  | Lượt xem: 49
.

Về chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên hiện nay

Ngày đăng 12/12/2022 | 01:53  | Lượt xem: 65
.