học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh

Hồ Chí Minh - Một mẫu mực về "dân vận"

Ngày đăng 01/08/2015 | 04:11  | Lượt xem: 326
(TCTG)- Nhằm chỉnh đốn lại nội bộ Đảng và thông qua chỉnh đốn Đảng để tăng cường xây dựng Đảng, ngày 15/10/1949, Hồ Chí Minh (bút danh X.Y.Z) đã kịp thời cảnh báo và nêu rõ những nội dung cốt lõi...

Tìm hiểu tác phẩm " Nên học sử ta" của Nguyễn Ái Quốc

Ngày đăng 01/08/2015 | 04:10  | Lượt xem: 844
Lịch sử luôn luôn là một phần của đời sống hiện tại, nó là phần cốt lõi để tạo nên bản sắc và truyền thống văn hóa của mỗi dân tộc. Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, nhiều...

“Thực túc thì binh cường!”

Ngày đăng 01/08/2015 | 04:06  | Lượt xem: 172
Nông dân xã Ái Quốc (Hải Hưng) báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1958) - Ảnh tư liệu   Chiến sĩ ở trước mặt trận thi đua giết giặc lập công thì đồng bào ở...

Đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng là thế nào

Ngày đăng 31/07/2015 | 05:36  | Lượt xem: 178
Mỗi một người công nhân phải hiểu rằng trong mấy mươi năm nay, Đảng, giai cấp công nhân và nhân dân ta đấu tranh cách mạng để đánh đuổi bọn đế quốc thực dân, đánh đổ phong kiến, cho nhân dân nói...

Phần V. Cách lãnh đạo - tác phẩm sửa đổi lối làm việc

Ngày đăng 31/07/2015 | 05:34  | Lượt xem: 189
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...

Tác phẩm đạo đức cách mạng

Ngày đăng 31/07/2015 | 05:33  | Lượt xem: 290
GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị) THEO TÀI LIỆU CỦA BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG GIỚI THIỆU...