hội cựu chiến binh

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Hội Cựu chiến binh phường Phúc Đồng có chức năng đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh. Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động hội viên và Cựu chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của cách mạng và của Hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

2. Nhiệm vụ:

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương về xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến hội viên Hội Cựu chiến binh, Cựu chiến binh, Hội cựu chiến binh

- Tập hợp, đoàn kết, động viên hội viên và Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu biết đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Tập hợp quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, các phong trào cách mạng ở cơ sở.

- Tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên và Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để hội viên và Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và Cựu chiến binh.

- Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan quân sự giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.

- Tiến hành các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức, bộ máy:

- Ban chấp hành hội cựu chiến binh phường gồm 15 đồng chí. Trong đó:

+ Ban thường vụ: 05 đồng chí ( 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 03 uỷ viên)

- Chi hội trực thuộc phường: 10 chi hội.

2. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Thanh Vỵ

Ủy viên BCH hội CCB Quận; Chủ tịch Hội CCB phường.

0982838967

2

Nguyễn Thế Nhân

Phó Chủ tịch

 

D. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Hội Cựu chiến binh phường Phúc Đồng đều nhận được giấy khen, bằng khen của các cấp, cụ thể:

* Năm 2008:

- Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008.

- Giấy khen của UBND quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích vận động thành lập CLB cựu quân nhân.

* Năm 2009:

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

* Năm 2010:

- Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu Chiến Binh gương mẫu ” năm 2010.

* Năm 2011:

- Giấy khen của UBND quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng “Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2008-2011”.

* Năm 2012:

- Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012.

* Năm 2013:

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013

 - Giấy khen của BCH Đảng Bộ phường tặng Hội CCB phường đã có thành tích xuất sắc trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2013”.

* Năm 2014:

 - Giấy khen của UBND quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích trong thực hiện vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 1999-2014.

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

* Năm 2015:

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015.

 - Giấy khen của BCH Đảng Bộ phường tặng Hội CCB phường đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chương trình 02 – CT/QU  giai đoạn  2010 - 2015

* Năm 2016:

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng về..thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

* Năm 2017:

 - Giấy khen của Hội Cựu chiến binh quận Long Biên tặng Hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

* Năm 2018

- Giấy khen của hội CCB quận Long Biên tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 .

* Năm 2019

- Bằng khen của BCH hội CCB thành phố Hà Nội tặng hội CCB phường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 .

- Giấy khen của giám đốc công an thành phố Hà Nội tặng hội CCB phường đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện ATGT , TTXH , VSMT năm 2019 .

- Giấy khen của hội CCB quận Long Biên tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

- Giấy khen của hội CCB quận Long Biên tặng hội CCB phường đã  hoàn thành xuất sắc hội diễn văn nghệ chào mừng 30 năm thành lập hội  (1989-2019 ).

- Giấy khen của hội CCB quận Long Biên tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Bác trong công  tác dân vận khéo năm 2019.

- Giấy khen của hội CCB quận Long Biên tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua CCB gương mẫu giai đoạn (2014-2019)

- Giấy khen của chủ tịch UBND phường  tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 .

* Năm 2020

- Giấy khen của chủ tịch UBND quận Long Biên tặng hội CCB phường đã có thành tích  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn  (2016-2020 ) .