văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
06/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân phường Quyết nghị 19/10/2017
23/BC-BPC Kết quả hoạt động Ban pháp chế HĐND phường 9 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 27/09/2017
24/BC-BPC Kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 27/09/2017
10/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 15/09/2017
09/TB-HĐND Kết luận giám sát về công tác cải cách hành chính đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 15/09/2017
9/KH-BPC Giám sát về công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 08/09/2017
20/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 8, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017. 24/08/2017
9/HĐND-VP V/v Thường trực HĐND phường tiến hành giám sát công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư 8 tháng đầu năm 2017 07/08/2017
08 /KH-HDND Giám sát về công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 07/08/2017
5/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 8 tháng đầu năm 2017 07/08/2017
19/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 7 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017 18/07/2017
18/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ IV - HĐND phường Phúc Đồng khóa III nhiệm kỳ 2016-2021 08/07/2017
16/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 01/07/2017
17/BC-BKTXH Thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND phường Trước kỳ họp thứ IV - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 30/06/2017
15/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ IV - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 30/06/2017
7/KH-HĐND Phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2017 20/06/2017
12/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 6. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2017 20/06/2017
14/BC-HĐND Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 20/06/2017
1/TTr-HĐND Về chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 19/06/2017
07/HĐND-KTXH V/v cung cấp thông tin liên quan đến đề án lực lượng quản lý TTĐT 13/06/2017