văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
05/QĐ-UBBC Quyết định phê chuẩn một số đơn vị bầu cử 24/02/2016
04/TB-UBBC Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2016
04/TB-UBBC Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021 22/02/2016
02/HĐND-VP Công văn về việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử HĐND 17/02/2016
Cơ cấu Dự kiến cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu đề cử đại biểu HĐND phường 15/02/2016
27/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/02/2016
26/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/02/2016
24/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập tiểu ban giải quyết đơn thư liên quan đến bầu cử Đại biểu HĐND các cấp 05/02/2016
25/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/02/2016
03/TB-UBBC Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên ủy ban bầu cử phường Phúc Đồng 05/02/2016
01/HĐND-VP Công văn dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND 03/02/2016
01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn phường Phúc Đồng 29/01/2016
02/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 29/01/2016