văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
01/KH-BKTXH Công tác của Ban kinh tế xã hội HĐND phường Phúc Đồng năm 2019 08/01/2019
01/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VII – Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 02/01/2019
16/KH-HĐND Công tác của Thường trực HĐND phường Phúc Đồng năm 2019 26/12/2018
11/NQ-HĐND V/v phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường Phúc Đồng 25/12/2018
10/NQ-HĐND Về việc điều hoà kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 về điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách phường Phúc Đồng năm 2018 25/12/2018
9/NQ-HĐND Về việc phân bổ dự toán ngân sách phường Phúc Đồng năm 2019 25/12/2018
8/NQ-HĐND Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu 25/12/2018
7/2018/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019 25/12/2018
15/KH-HĐND Phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2019 20/12/2018
30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII - Hội đồng nhân dân phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 15/12/2018
29/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2018 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 15/12/2018
14/HĐND-VP V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ VII - HĐND phường. 14/12/2018
4/TTr-HĐND Về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội tại kỳ họp thứ VII - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/12/2018
23/TB-BPC Kết quả giám sát về công tác tiếp dân giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 10 tháng đầu năm 2018 10/12/2018
28/BC-HĐND Kiểm điểm tập thể Thường trực HĐND phường Phúc Đồng năm 2018 03/12/2018
22/TB-BKTXH Kết quả tái giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội về việc thực hiện thông báo kết luận số 05/TB-HĐND ngày 18/04/2018 của HĐND phường Phúc Đồng 27/11/2018
14/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND phường khóa III 26/11/2018
3/HĐND-VP V/v lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ VII- HĐND phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021. 26/11/2018
27/BC-HĐND Kết quả giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Đồng. 20/11/2018
21/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Tiểu học Phúc Đồng 20/11/2018