văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
20/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Trung học cơ sở Phúc Đồng 20/11/2018
19/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Phúc Đồng 20/11/2018
18/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường Mầm non Tân Mai 20/11/2018
12/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ VII- HĐND phường 19/11/2018
26/BC-HĐND Kết quả thực hiện kế hoạch số 54/KH-HĐND ngày 22/01/2018 của HĐND quận Long Biên; Kế hoạch giám sát công tác quản lý và thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2018 14/11/2018
17/TB-HĐND Danh sách các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ VII - HĐND phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 08/11/2018
16/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VII - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/11/2018
11/HĐND-VP V/v gửi báo cáo và kê khai tài sản, thu nhập phục vụ lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ VII, HĐND phường Phúc Đồng 06/11/2018
13/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện một số nội dung chủ yếu về thu chi ngân sách theo thông báo kết luận số 05/TB-KL ngày 18/04/2018 của HĐND phường 31/10/2018
12/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân phường giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 10 tháng đầu năm 2018 31/10/2018
11/QĐ-HĐND Về việc ban hành 04 Quy trình nội bộ trong công tác Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 31/10/2018
25/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2018 Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 29/10/2018
13/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện một số nội dung chủ yếu về thu chi ngân sách theo thông báo kết luận số 05/TB-KL ngày 18/04/2018 của HĐND phường 29/10/2018
12/KH-HĐND Giám sát về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư đối với UBND phường Phúc Đồng 10 tháng đầu năm 2018 29/10/2018
10/HĐND-VP V/v hoàn thiện lại báo cáo thực hiện quy chế dân chủ, công tác quản lý tài chính và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Đồng. 29/10/2018
24/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2018 24/10/2018
11/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/10/2018
10/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/10/2018
9/HĐND-VP V/v giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, quản lý tài chính, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn phường Phúc Đồng 05/10/2018
23/BC-BKTXH Kết quả hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng 9 tháng năm 2018 02/10/2018