văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
22/BC-BPC Kết quả hoạt động của ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018 22/09/2018
21/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2018 20/09/2018
12/TB-HĐND Kết luận giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng; Quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hoá các tổ dân phố, trung tâm văn hoá - thể thao phường; Quản lý, sử dụng, khai thác các vị trí đất công xen kẹt trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/09/2018
20/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân phường 9 tháng đầu năm 2018 10/09/2018
19/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 8 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 22/08/2018
10/KH-HĐND Giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng; Quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hoá các tổ dân phố, trung tâm văn hoá thể thao phường; Quản lý, sử dụng, khai thác các vị trí đất công xen kẹt trên địa bàn phường Phúc Đồng 30/07/2018
9/QĐ-HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng; Quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hoá các tổ dân phố, trung tâm văn hoá - thể thao phường; Quản lý, sử dụng, khai thác các vị trí đất công xen kẹt trên địa bàn phường Phúc Đồng 30/07/2018
8/HĐND-VP V/v giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng, thu thuế xây dựng; Quản lý, khai thác, sử dụng nhà văn hoá các tổ dân phố, trung tâm văn hoá thể thao phường (Nhà văn hoá phường); Quản lý, sử dụng, khai thác các vị trí đất công xen kẹt trên địa bàn phường Phúc Đồng 30/07/2018
17/BC-HĐND Kết quả kỳ họp thứ VI - HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 09/07/2018
16/BC-BKTXH Thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND phường,trước kỳ họp thứ VI HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 29/06/2018
15/BC-BPC Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ VI - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 29/06/2018
14/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 6 Nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2018 22/06/2018
7/HĐND-VP V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ VI - HĐND phường 22/06/2018
09/KH-HĐND Kế hoạch phân công Đại biểu HĐND phường trực tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2018 18/06/2018
3/TTr-HĐND Tờ trình V/v điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021. 11/06/2018
11/BC-HĐND Hoạt động của Hội đồng nhân dân phường 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 04/06/2018
2/TTr-HĐND Về chương trình Giám sát của Hội đồng nhân dân phường Phúc Đồng năm 2019 04/06/2018
9/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ VI - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 28/05/2018
8/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ VI - HĐND phường khóa III 28/05/2018
5/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ VI- HĐND phường. 28/05/2018