văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
08/NQ-HĐND Về việc phê duyệt danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng ngân sách phường Phúc Đồng năm 2018 21/12/2017
07/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn báo cáo thu, chi ngân sách phường năm 2017 21/12/2017
06/2017/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018 21/12/2017
32/BC-HĐND Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND phường tại kỳ họp thứ V - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 19/12/2017
05/TTr-HĐND Bổ sung Uỷ viên Ban kinh tế-xã hội HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 19/12/2017
30/BC-HĐND Tổng hợp ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - Hội đồng nhân dân phường khóa III (nhiệm kỳ 2016 - 2021) 13/12/2017
4/TTr-HĐND Về việc đại biểu HĐND phường xin thôi giữ chức danh Phó trưởng Ban Kinh tế-xã hội HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2017
03/TTr-HĐND Bầu bổ sung Phó trưởng Ban kinh tế-xã hội HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2017
02/TTr-HĐND Về việc đại biểu HĐND phường xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND phường Phúc Đồng khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13/12/2017
14/HĐND-VP V/v trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ V - HĐND phường 23/11/2017
11/KH-HĐND Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ V - HĐND phường khóa III 23/11/2017
29/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường năm 2017. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 15/11/2017
13/HĐND-VP V/v chuẩn bị nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ V- HĐND phường 09/11/2017
13/TB-HĐND Về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ V HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 06/11/2017
12/TB-HĐND Kết luận giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 30/10/2017
26/BC-HĐND Kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân phường tháng 10. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017 21/10/2017
21/BC-BKTXH Kết quả khảo sát công tác quản lý trật tự đô thị của Ban kinh tế xã hội phường Phúc Đồng năm 2017 19/10/2017
22/BC-BPC Kết quả giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Phúc Đồng 19/10/2017
11/HĐND-VP V/v Giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán thu, chi ngân sách năm 2017. 19/10/2017
10/KH-HĐND Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 đã được UBND quận giao theo quyết định số 8899/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND quận Long Biên. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 đã được Hội đồng nhân dân phường Quyết nghị. 19/10/2017