hội liên hiệp phụ nữ

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

 - Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

2. Nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, giáo dục phụ nữ về chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

- Vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng gia đình hạnh phúc;

- Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới;

- Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

- Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trên thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức, bộ máy:

- Ban chấp hành Hội LHPN phường có: 16 ủy viên. Trong đó: Ban thường vụ có 5 đồng chí (01 Chủ tịch Hội, 01 Phó Chủ tịch Hội, 03 đồng chí ủy viên)

- Số lượng Chi hội trực thuộc: 13 đơn vị (10 chi hội tổ dân phố và 01 Chi hội chợ, Chi hội Trạm y tế phường và chi hội trường Mầm non Phúc Đồng).

2. Lãnh đạo Hội LHPN phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Tuyết Lập

Chủ tịch

Hội LHPN

098.575.1798

 

2

Trần Thị Hoa

Phó Chủ tịch

Hội LHPN

0906204388

 

C. THÀNH TÍCH  

Từ năm 2004 đến nay, Hội LHPN phường đã được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Thành phố Hà Nội; Hội LHPN quận Long Biên và các Bộ, ban, ngành tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ, cụ thể:

* Năm 2009:

- Bằng khen của Hội LHPN Thành phố Hà Nội tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội năm 2009.

* Năm 2010:

- Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2010.

* Năm 2011:

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011.

* Năm 2012:

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã đạt “Đơn vị tiên tiến” trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2012.

* Năm 2014:

- Bằng khen của Hội LHPN Thành phố Hà Nội tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014.

* Năm 2015:

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2015.

* Năm 2016

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2016.

* Năm 2017:

- Giấy khen của BCH Đảng bộ quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 24/7/2007 của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ CNH-HĐH đất nước giai đoạn 2007-2017”.

- Giấy khen của UBND quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/TP về “Quản lý, giáo dục người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội giai đoạn 2012-2017”.

- Giấy khen của UBND quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2002-2017”.

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017.

Năm 2018:

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018.

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã có thành tích tốt trong thực hiện Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2018.

Năm 2019:

- Giấy khen của Hội LHPN quận Long Biên tặng Hội LHPN phường Phúc Đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2019.