hội người cao tuổi

I. Cơ cấu tổ chức

1. Ban thường trực gồm có: 3 người, 1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch

- Ban kiểm tra gồm có: 5 người, 1 phó chủ tịch, 2 thành viên ban chấp hành

- Hiện nay có 16 chi hội

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Luật người cao tuổi quy định về quyền và nghĩa vụ của NCT, trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng chăn sóc và phát huy vai trò NCT

- Người cao tuổi có cac nghĩa vụ:

- Nêu gương sáng và phẩm chất đoạ đức, lối sống mẫu mực giáo dục thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp cả dân tộc, gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, chấp hành chủ trương chính sách đường lối của Đảng pháp luật của nhà nước

- Truyền đạt kinh nhgieemj quý báu cho thế hệ trẻ

- Được đảm bảo nhu cầu cơ bản về ăn, ở, ssi lại, chăm sóc sức khoẻ

- Quyết định sống chung với con cháu, hoặc sống riêng theo ý muốn

- Được ưu tiên khi sử dụng các dịch vụ theo quy định của nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan

- Được tạo điều kiện làm việc phù hợp với sức khoẻ nghề nghiệp và các điều kiện khác, để phát huy vai trò NCT

- Được miễn các đóng góp cho các hoạt động xã hội trừ trường hợp tự nguyện

- Được ưu tiện nhận tiền, hiện vật cứu trợ, chăm sóc sức khoẻ và chỗ ở nhằm khắc phục khó khăn ban đầu khi gặp khó khăn do hậu qur thiên tai hoặc rủi ro

- Được tham gia hội NCT Việt Nam theo điều lệ

4. Thành tích:

- Năm 2009: Được MTTQ thành phố Hà Nội khen tặng

- Năm 2010: Được trung ương hội NCT Việt Nam khen tặng

- Năm 2011: Được UBND, UBMTTQ quận Long Biên khen tặng