quy chế dân chủ

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
72-NQ/ĐU Nghị quyết chuyên đề về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai thực hiện sáu Quy chế dân chủ trong các loại hình trên địa bàn phường Phúc Đồng năm 2017 10/02/2017
KH32 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/01/2017
KH31 Thực hiện quy chế dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn phường Phúc Đồng 17/01/2017
55-KH/ĐU Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 12/01/2017
8129/QĐ-UBND Quyết định số 8129/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực dân chủ trong công tác thu thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Quận 29/11/2016
8077/QĐ-UBND Quyết định số 8077/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quận Long Biên 25/11/2016
7991/QĐ-UBND Quyết định số 7997/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị trên một số lĩnh vực trên địa bàn quận Long Biên 31/10/2016
7581/QĐ-UBND Quyết định số 7581/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Long Biên 28/10/2016
7640/QĐ-UBND Quyết định số 7640/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên. 13/05/2016
2890/QĐ-UBND Quyết định số 2890/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND quận Long Biên ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên 13/05/2016
Hiển thị 21 - 30 trong 30 kết quả.

quy chế dân chủ