thông báo

Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2023 | 04:09  | Lượt xem: 6
Quyết định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở y tế thành phố Hà Nội

Quyết định số 2852/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2023 | 04:05  | Lượt xem: 6
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở văn hóa và thể thao thành phố Hà Nội

Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 23/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/05/2023 | 04:02  | Lượt xem: 6
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/05/2023 | 09:24  | Lượt xem: 117
Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 15/5/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về lĩnh vực đất đai.

Quyết định số số 2605/QĐ-UBND ngày 05/5/2023của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/05/2023 | 01:37  | Lượt xem: 43
Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/5/2023 V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực nhà ở liên quan đến bãi bỏ thành phần hồ sơ về xuất trình sổ hộ khẩu giấy thuộc phạm vi và chức năng...

Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 11/05/2023 | 01:51  | Lượt xem: 32
Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh phụ lục kèm theo quyết định số 4135/QĐ-UBDN ngày 31/10/2022 công bố danh mục TTHC lĩnh vực đất đai trên địa...

Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:12  | Lượt xem: 68
Quyết định v/v phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội

Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 24/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/04/2023 | 09:09  | Lượt xem: 65
Quyết định v/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/04/2023 | 02:23  | Lượt xem: 77
Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm...

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 20/04/2023 | 03:25  | Lượt xem: 78
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảm nghèo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2023 | 04:18  | Lượt xem: 68
Quyết định v/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2023 | 04:10  | Lượt xem: 156
Quyết định v/v Công bố Danh mục TTHC mới banhành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ...

Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2023 | 04:09  | Lượt xem: 98
Quyết định v/v công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội

Quyết định số 2122/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/04/2023 | 04:06  | Lượt xem: 58
Quyết định về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nộng nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...

Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2023 | 09:41  | Lượt xem: 64
Quyết định phê duyệt các quy trình nội giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội

Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 04/4/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/04/2023 | 09:34  | Lượt xem: 62
Quyết định về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2023 | 02:03  | Lượt xem: 61
Quyết định v/v Công bố TTHC nội bộ lĩnh vực quy hoạch xây dựng thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/04/2023 | 02:00  | Lượt xem: 38
Quyết định v/v công bố TTHC nội bộ lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội

Lấy ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại ô đất C.15/THCS phục vụ lập dự án: Cải tạo, nâng cấp trường THCS Phúc Đồng

Ngày đăng 31/03/2023 | 04:55  | Lượt xem: 115
Lấy ý kiến điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt dự án trường THCS Phúc Đồng

Quyết định số 1826/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 31/03/2023 | 04:34  | Lượt xem: 75
V/v công bố TTHC lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban dân tộc thành phố Hà Nội