thông báo

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 6.2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 02:24  | Lượt xem: 34
.

Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Long Biên

Ngày đăng 20/03/2020 | 03:22  | Lượt xem: 134
/documents/1669017/8022226/TB107.pdf/804313c4-8d9e-4f1a-939f-c7d76aa246d2 /documents/1669017/8022226/qdub-1067.pdf/69310c26-39e1-456f-a2c0-94121a32a5a7

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 9

Ngày đăng 23/09/2019 | 09:21  | Lượt xem: 134
.

Thông báo tổ chức chiến dịch tổng vệ sinh môi trường đợt 4/2019

Ngày đăng 01/08/2019 | 10:51  | Lượt xem: 136
.

Thông báo Niêm yết công khai quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 quận Long Biên

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:55  | Lượt xem: 201
xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 03 - năm 2019

Ngày đăng 10/04/2019 | 02:07  | Lượt xem: 197
Xem chi tiết thông báo tại đây

Luật tố cáo năm 2019

Ngày đăng 25/01/2019 | 08:04  | Lượt xem: 339
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 12 - năm 2018

Ngày đăng 04/01/2019 | 02:53  | Lượt xem: 267
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 11 - năm 2018

Ngày đăng 03/12/2018 | 02:12  | Lượt xem: 296
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tháng 10 - năm 2018

Ngày đăng 29/10/2018 | 10:15  | Lượt xem: 271
Xem chi tiết thông báo tại đây

Thông báo giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng

Ngày đăng 03/10/2018 | 04:09  | Lượt xem: 332
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 38

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:54  | Lượt xem: 307
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 37

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:53  | Lượt xem: 250
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 36

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:51  | Lượt xem: 237
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 35

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:50  | Lượt xem: 186
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 34

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:49  | Lượt xem: 151
Xem chi tiết thông báo tại đây 

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 33

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:48  | Lượt xem: 136
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 32

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:46  | Lượt xem: 132
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 30

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:42  | Lượt xem: 117
Xem cho tiết thông báo tại đây