thông báo

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 34

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:49  | Lượt xem: 182
Xem chi tiết thông báo tại đây 

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 33

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:48  | Lượt xem: 161
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 32

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:46  | Lượt xem: 156
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 30

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:42  | Lượt xem: 143
Xem cho tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 28

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:37  | Lượt xem: 135
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 27

Ngày đăng 24/09/2018 | 02:36  | Lượt xem: 112
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 26

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:09  | Lượt xem: 188
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 25

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:08  | Lượt xem: 180
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 24

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:07  | Lượt xem: 187
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 23

Ngày đăng 12/09/2018 | 11:06  | Lượt xem: 173
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 22

Ngày đăng 12/09/2018 | 10:58  | Lượt xem: 150
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách hộ có đơn nghỉ, hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 8 năm 2018

Ngày đăng 13/08/2018 | 04:12  | Lượt xem: 267
Công khai danh sách hộ có đơn nghỉ, hộ tự nghỉ kinh doanh tháng 8 năm 2018

Thông báo công khai danh sách cá nhân và mức thuế phải nộp tháng 7 năm 2018

Ngày đăng 08/07/2018 | 11:25  | Lượt xem: 201
Thông báo công khai danh sách cá nhân và mức thuế phải nộp tháng 7 năm 2018

Công văn tham gia tìm hiểu bộ luật hình sự

Ngày đăng 26/06/2018 | 08:27  | Lượt xem: 189
.

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 21

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:50  | Lượt xem: 159
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 20

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:45  | Lượt xem: 119
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 19

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:43  | Lượt xem: 111
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 18

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:42  | Lượt xem: 95
Xem chi tiết thông báo tại đây

Công khai danh sách vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Phúc Đồng tuần 17

Ngày đăng 31/05/2018 | 04:40  | Lượt xem: 83
Xem chi tiết thông báo tại đây