thông báo

Thông báo giấy phép xây dựng trên địa bàn phường Phúc Đồng
Ngày đăng 03/10/2018 | 16:09  | Lượt xem: 374

.

1.Giấy phép xây dựng nhà ông Nguyễn Văn Lộc, xem chi tiết giấy phép tại đây:

2.Giấy phép xây dựng nhà ông Khương Văn Mô, xem tiết tiết giấy phép tại đây:

3.Giấy phép xây dựng nhà bà Nguyễn Thị Thúy, xem chi tiết giấy phép tại đây: 

4.Giấy phép xây dựng nhà bà Nguyễn Thị Hòa, xem chi tiết giấy phép tại đây:

5.Giấy phép xây dựng nhà ông Bùi Đức Khương, xem chi tiết giấy phép tại đây:

6.Giấy phép xây dựng nhà bà Hà Thị Hoan, xem chi tiết giấy phép tại đây:

7.Giấy phép xây dựng nhà ông Trần Văn Quang, xem chi tiết tại đây:

8.Giấy phép xây dựng nhà bà Lê Thị Phấn, xem chi tiết tại đây:

9.Giấy phép xây dựng nhà bà Lưu Thị Hảo, xem chi tiết tại đây: