thông báo

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 9
Ngày đăng 23/09/2019 | 09:21  | Lượt xem: 181

.

Danh sách giấy phép xây dựng tháng 9 trên địa bàn phường.

Xem chi tiết thông báo tại đây:

+ Giấy phép số 811,1744,2145

+ Giấy phép số 1222,762,589

+ Giấy phép số 1891,2216,2193

+ Giấy phép số 1927,1931,1930

+ Giấy phép số 1929,1928

+ Giấy phép số 2109,929,1027