thông báo

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật và bảo vệ môi trường
Ngày đăng 06/10/2020 | 10:16  | Lượt xem: 180

.

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG PHÚC ĐỒNG

 

 

Số:   134  /KH-UBND

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Phúc Đồng, ngày  17  tháng  09  năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “ Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường”

trên địa bàn phường Phúc Đồng

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 14/9/2020 của UBND quận Long Biên về tổ chức cuộc thi  trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận Long Biên. Ủy ban nhân dân phường Phúc Đồng ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trên địa bàn phường như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường.... nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật về môi trường góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp

- Cuộc thi nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam 9/11 trên địa bàn phường năm 2020

2. Yêu cầu:

Cuộc thi cần được tổ chức với tinh thần nghiêm túc, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi tầng lớp Nhân dân

trên địa bàn phường.

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI VÀ THỜI HẠN THI, NỘP BÀI THI

1. Đối tượng:

Là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn phường.
          2. Nội dung thi:

Nội dung thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu một số nội dung cơ bản quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường…

3. Hình thức dự thi:

          Người dự thi tham gia thi theo hình thức trực tuyến trên website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ và được kết nối trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố (https//:pbgdpl.hanoi.gov.vn, Báo pháp luật và xã hội, Báo kinh tế và Đô thị.

- Thiết bị sử dụng: Máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử khác có kết nối internet.

         - Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký, sử dụng duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu, bảo đảm thông tin chính xác theo Giấy khai sinh hoặc theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Các thông tin cụ thể như sau:

  + Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước: Họ, đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMND/CCCD/hộ chiếu, đơn vị công tác, số điện thoại.

+ Đối với người dân: Họ, đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMND/CCCD/hộ chiếu, địa chỉ thường trú/tạm trú, số điện thoại.

+ Đối với học sinh các Trường trên địa bàn phường: Họ, đệm, tên, giới tính, ngày-tháng-năm sinh, CMTND/CCCD/hộ chiếu, quận/huyện/thị xã, tên trường, số điện thoại

 Lưu ý: Đối với người dự thi dưới 18 tuổi chưa có căn cước công dân, hộ chiếu và không có số điện thoại thì có thể điền số căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc số điện thoại của người thân của mình (bố, mẹ).

          4. Cách thức thi

- Sau khi đăng nhập tài khoản, người dự thi trả lời bài thi trắc nghiệm gồm 40 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên trong Bộ Đề thi được thiết kế sẵn. Thời gian làm bài dự thi tối đa là 60 phút. Thời gian được tính từ lúc người dự thi bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc nộp bài thi.

- Trong quá trình thi, người dự thi được tham gia dự thi thử nhiều lần và chỉ được nộp bài để tham gia dự thi chính thức 01 lần.
          - Hết thời gian theo quy định, hệ thống tự động kết thúc bài thi của thí sinh.

          - Trong quá trình tham gia dự thi, trường hợp do lỗi kỹ thuật thí sinh không làm được hết bài dự thi, thí sinh được đăng ký lại để tham gia dự thi.
         

5. Thời gian tham gia dự thi:

          Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ từ ngày 01/8/2020

          Thời gian kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatbaovemoitruong.hanoi.gov.vn/ trước 17h00 ngày 10/10/2020

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 25/9/2020

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến cán bộ, công chức, người lao động tại phường, các đơn vị hiệp quản, các Tổ dân phố.

- Tổ chức tuyên truyền, thông tin về Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

- Đăng tải thông tin, tài liệu tham khảo trên Cổng thông tin điện tử phường để phục vụ Cuộc thi.

- Phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường tham gia Cuộc thi.

- Phát, gửi bài dự thi, thể lệ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường tham gia Cuộc thi. 

2. Từ ngày 01/8/2020 đến trước 17h00 ngày 10/10/2020

- Các đối tượng tham gia dự thi làm bài thi.

IV. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI CỦA THÀNH PHỐ

- Giải cá nhân: gồm 03 giải nhất (6.000.000 đ/giải thưởng), 07 giải nhì (3.000.000 đ/giải thưởng), 20 giải ba (2.000.000 đ/giải thưởng), 35 giải khuyến khích (1.000.000đ/giải thưởng)

- Giải tập thể : gồm 03 giải nhất (10.000.000đ/giải thưởng), 07 giải nhì (7.000.000đ/giải thưởng), 10 giải ba (5.000.000đ/giải thưởng)

- Giải phụ khác (nếu có) : 500.000đ

V. KINH PHÍ CUỘC THI

Nguồn kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phậnTư pháp phường:

          Tham mưu UBND phường ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn phường.

          Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, đoàn thể, đơn vị hiệp quản, tổ dân phố tổ chức tuyên truyền, thông tin và phát động  Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn phường.

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, đoàn thể, đơn vị hiệp quản, tổ dân phố thuộc phường gửi tài liệu thông tin về Cuộc thi và tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi qua Email đến cán bộ công chức, ban ngành, đoàn thể của phường, tổ dân phố

2. Văn phòng HĐND & UBND

Phối hợp với bộ phận Tư pháp tham mưu cho UBND phường xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch, tổ chức Cuộc thi

3. Bộ phậnTài chính- Kế hoạch

Có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với bộ phận Tư pháp sử dụng nguồn kinh phí theo đúng quy định.

4. Cán bộ công nghệ thông tin phường

Đăng tải Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và tài liệu tham khảo trên cổng thông tin điện tử của phường.

5. Các bộ phận chuyên môn phường:

Phối hợp với bộ phận Tư pháp tổ chức, thực hiện Cuộc thi tại phường và tham gia dự thi đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo kế hoạch.

6. Đài phát thanh phường

Căn cứ kế hoạch viết tin bài tuyên truyền về nội dung Cuộc thi trên hệ thống đài truyền thanh phường.

7. Đề nghị cán bộ tuyên giáo phường

Chỉ đạo, định hướng đưa tin bài tuyên truyền về nội dung Cuộc thi trên hệ thống đài truyền thanh phường và cổng thông tin điện tử của phường.

8. Đề nghị Công đoàn phường

Phối hợp với bộ phận Tư pháp phát động, đôn đốc công đoàn viên tham gia Cuộc thi đảm bảo chất lượng, thời gian theo kế hoạch.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội phường:

Tổ chức tuyên truyền, thông tin và phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, thành viên và nhân dân trên địa bàn phường.

Hướng dẫn, động viên hội viên ở cơ sở tích cực tham gia Cuộc thi.

10. Các Tổ dân phố:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi và tổ chức phát động Cuộc thi tới toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn tổ dân phố phụ trách.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và qui tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn phường Phúc Đồng. UBND phường  đề nghị các cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn, Công đoàn phường, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội phường, Tổ trưởng Tổ dân phố tổ chức, triển khai, thực hiện theo đúng Kế hoạch đề ra./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp quận;          

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường; 

- UBMTTQ, đoàn thể phường;

- Các cán bộ, công chức;

- Các Tổ dân phố;

- Lưu: VT, TP (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thị Bích Hằng