chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
241-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 29/04/2020
240-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2020 31/03/2020
73/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.2020 28/02/2020
235-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 26/02/2020
166-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 55 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 25/01/2020
165-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 54 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 29/10/2019
217-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 29/10/2019
160-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 53 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 27/09/2019
214-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 27/09/2019
157-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 52 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXII 28/08/2019
208-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ;Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2019 28/08/2019
156-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 30/07/2019
201-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2019 và 6 tháng cuối năm 2019 28/06/2019
155-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 50 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 27/06/2019
154-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 49 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 29/05/2019
200-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ;Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 29/05/2019
194-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2019 24/04/2019
185-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ; Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019 28/03/2019
178-TB/ĐU Thông báo Kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2019 28/02/2019
143-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 46 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXII 26/02/2019