chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
80-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 26/07/2022
79-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thú 21 Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 29/06/2022
77-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ phường 31/05/2022
70-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, NK 2020-2025 28/04/2022
67-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 30/03/2022
66-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 24/02/2022
61-NQ/ĐU Nghị quyết HN lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ phường 29/12/2021
59-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 29/11/2021
51-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII nhiệm kỳ 2020-2025 26/10/2021
46-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khóa XXIII, NK 2020-2025 30/09/2021
40-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII 29/06/2021
84/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 15/06/2021
34-NQ/ĐU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa XXIII 26/05/2021
74/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 5/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2021 22/05/2021
58/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 4/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2021 22/04/2021
32-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIII 30/03/2021
36/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng quý I/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng quý II/2021 22/03/2021
19/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 02/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2021 20/02/2021
12/BC-UBND Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng tháng 01/2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2021 23/01/2021
17-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXIII 30/10/2020