tin tức - sự kiện nổi bật

Phụ nữ Phúc Đồng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày đăng 20/01/2020 | 16:40  | Lượt xem: 280

Suốt 90 năm qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác phụ nữ, đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong hàng ngàn năm lịch sử ấy, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng và đã có những đóng góp to lớn. Ngày nay, tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, có mặt trong mọi ngành nghề, trên mọi địa bàn, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam với đức tính cần cù, sáng tạo, chịu thương, chịu khó, đã và đang vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực trong học tập, lao động và công tác, tham gia tích cực vào quá trình hoạch định và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh việc tham gia làm chủ xã hội, phụ nữ Việt Nam còn làm tốt vai trò là người vợ, người mẹ chăm lo cuộc sống, góp phần rất quan trọng xây dựng tổ ấm gia đình. Những đóng góp bền bỉ, thầm lặng đó ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, đó là: “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

         Nhận thức sâu sắc vai trò quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển của đất nước, Đảng ta rất quan tâm đến phụ nữ và công tác phụ nữ. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đề cao tư tưởng “Nam nữ bình quyền” và coi việc thực hiện tư tưởng đó là một trong những nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng Việt Nam. Suốt 90 năm qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo công tác phụ nữ, đáp ứng yêu cầu trong từng thời kỳ của cách mạng Việt Nam.

         Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với công tác phụ nữ, nhất là từ khi Bộ Chính trị (khóa X) ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng bộ phường Phúc Đồng luôn chú trọng lãnh đạo công tác Hội và phong trào phụ nữ phường ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Cùng với sự lớn mạnh của phong trào phụ nữ cả nước, công tác Hội và phong trào phụ nữ phường Phúc Đồng có bước phát triển đáng khích lệ. Bộ máy tổ chức của các cấp Hội không ngừng được tăng cường, củng cố và kiện toàn đảm bảo đủ số lượng và nâng cao dần về chất lượng; đội ngũ cán bộ Hội các cấp ngày càng trưởng thành, là nguồn cán bộ bổ sung kịp thời, hiệu quả cho cấp ủy và chính quyền các cấp.

        Điều đáng mừng là tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ngày càng cao. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 của phường là 40%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 của phường là 48%, tỷ lệ nữ bí thư chi bộ là 46,7%, tổ trưởng dân phố là 40%. Số lượng cán bộ, công chức là nữ giữ chức vụ quản lý là 4 đồng chí, Bí thư chi bộ là nữ. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực phấn đấu và trưởng thành của chị em cán bộ, hội viên phụ nữ của phường.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ phường Phúc Đồng đã không ngừng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhất là các chủ trương, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em về bình đẳng giới… Nhiều phong trào thi đua như “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”, “5 không, 3 sạch”, “Phụ nữ Phúc Đồng thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” và các phong trào, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động đã được Hội phụ nữ Phúc Đồng tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chú trọng duy trì và phát triển các hoạt động giúp phụ nữ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình bằng những hành động cụ thể, thiết thực như nhận ủy thác với các ngân hàng để giúp phụ nữ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; chỉ đạo xây dựng một số mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của chị em nhằm tăng thu nhập cho hội viên, phụ nữ; duy trì các mô hình vận động phụ nữ nhập cư, mô hình hoạt động văn hoá, thể thao để thu hút, tập hợp chị em đến với tổ chức Hội.

Hỗ trợ phụ nữ nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Hội phụ nữ Phúc Đồng đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” và Quyết định 218-QĐ/TW, ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị “về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Hoạt động của Hội phụ nữ Phúc Đồng vừa có tác dụng thu hút và tập hợp hội viên, vận động chị em phụ nữ chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội; vừa thiết thực chăm lo lợi ích, nhu cầu chính đáng và hợp pháp của phụ nữ; thể hiện vai trò nòng cốt của các cấp Hội trong phong trào phụ nữ; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của phường. Qua đó, đã có 1025 cán bộ, hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu “Phụ nữ tiên tiến“, 2 hội viên, phụ nữ được công nhận danh hiệu “Phụ nữ xuất sắc 5 năm” cấp thành phố.

       Trong bối cảnh công cuộc đổi mới ngày càng toàn diện, đi vào chiều sâu, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng rộng mở với nhiều thời cơ và thách thức mới, đặc biệt toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thì yêu cầu phát huy sức mạnh của các giai tầng, lực lượng trong xã hội, trong đó có lực lượng phụ nữ có ý nghĩa rất quan trọng. Để thực hiện được mục tiêu này, các cấp ủy Đảng cần tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Có thể khẳng định, phụ nữ là một trong những lực lượng quần chúng cách mạng to lớn. Từ khi có Đảng, phụ nữ được quan tâm, dìu dắt, động viên nên ngày càng tiến bộ, được hưởng các quyền bình đẳng về kinh tế, văn hóa, chính trị trong xã hội. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, dưới sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường ngày càng được phát huy trong việc đoàn kết, tập hợp, giáo dục chị em để các tầng lớp phụ nữ ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của các cấp ủy Đảng, phát huy những truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, tiếp tục đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng phường Phúc Đồng ngày càng ổn định, phát triển bền vững.