Ủy ban mặt trận tổ quốc

Địa chỉ:  Số 247B - phố Nguyễn Văn Linh – phường Phúc Đồng - quận Long Biên – Hà Nội

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng.

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

2. Nhiệm vụ 

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

- Thảo luận và thống nhất các chương trình phối hợp hành động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức, bộ máy:

Ủy ban MTTQ phường số lượng 30 thành viên. Trong đó:

+ Ban thường trực gồm 4 người ( 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 02 uỷ viên).

+ Đại diện Đảng, chính quyền, đoàn thể: 13 thành viên

+ Đại diên cá nhân tiêu biểu, tôn giáo: 2 thành viên

+ Đại diện ban công tác Mặt trận các tổ dân phố: 9 thành viên

 2. Lãnh đạo UBMTTQ phường:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoai

1

Lê Thanh Uyên

UVTV Đảng uỷ, Chủ tịch MTTQ

0986742632

2

Nguyễn Hữu Thế

Phó chủ tịch MTTQ

0912772444

C. THÀNH TÍCH  

Từ năm 2004 đến nay, Ủy ban MTTQ phường đã được Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội; UBMTTQ quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận, cụ thể:

* Năm 2012:

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng UB MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2012.

* Năm 2015:

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ban TTND, GSĐTCCĐ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ

* Năm 2016:

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ủy ban MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” quận Long Biên năm 2015 – 2016.

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ủy ban MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2016.

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ban thanh tra nhân dân phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2016.

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ủy ban MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích trong hoạt động Ban chỉ đạo 197 quận Long Biên năm 2016.

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ủy ban MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

* Năm 2017:

- Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tặng Ban điều hành Đề án 02-212 phường Phúc Đồng Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 02-212 năm 2017.

- Giấy khen của Ủy ban MTTQ quận Long Biên tặng Ủy ban MTTQ phường Phúc Đồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2017.