hoạt động tổ dân phố và các đơn vị hiệp quản

Chi bộ tổ dân phố số 1 tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 20202
Ngày đăng 30/11/2020 | 08:13  | Lượt xem: 159

Thực hiện kế hoạch số 11 – KH/ĐU, ngày 11/11/2020 của Đảng ủy phường Phúc Đồng về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2020. Ngày 29/11/2020, tại nhà văn hóa tổ dân phố số 1, Chi bộ tổ dân phố số 1 đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng đảng viên năm 2020. Tổng số đảng viên chi bộ là 23, dự kiểm điểm 23 đồng chí.

Tại hội nghị đồng chí Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ thay mặt Chi uỷ chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của chi bộ tổ dân phố.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ thông qua báo cáo kiểm điểm, các đồng chí đảng viên dự hội nghị đã cơ bản nhất trí với báo cáo của Chi bộ và có 04 ý kiến đóng góp. Các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung làm rõ hơn kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ. Cụ thể, năm 2020 chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và chỉ đạo tốt cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố và thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên thực hiện tốt mọi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch, hướng dẫn của Quận uỷ, Đảng uỷ. Ngoài ra tập thể Chi uỷ chi bộ đã chủ động sáng tạo, ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với chi bộ, duy trì tốt chế độ sinh hoạt hàng tháng, thực hiện tốt  quy chế hoạt động của chi bộ, chỉ đạo tổ dân phố thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đảng viên chi bộ đã thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch tu dưỡng đã đề ra. Đồng thời, các ý kiến đóng góp cũng nêu những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: cấp uỷ chi bộ cần quan tâm hơn đến các nội dung sinh hoạt chi bộ; kiểm soát tốt hơn việc thực hiện kết quả các nghị quyết hàng tháng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, điều chỉnh nội dung, thời gian giám sát cho phù hợp.

Ảnh: Đ/c Trần Thị Bình - Bí thư chi bộ điều hành hội nghị

Sau khi kiểm điểm xong tập thể, Chi bộ tập trung kiểm điểm từng đồng chí đảng viên trong chi bộ. Hội nghị đã được nghe các đồng chí đảng viên trình bày bản tự kiểm điểm cá nhân, sau đó, hội nghị cùng thảo luận và đóng góp ý kiến đối với từng đồng chí.

Sau phần kiểm điểm từng đồng chí đảng viên, Chi bộ tiến hành biểu quyết đánh giá phân loại đảng viên năm 2020. Kết quả: có 03 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 01 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ./.