thông báo

Thông báo giấy phép xây dựng tháng 6.2020
Ngày đăng 07/07/2020 | 14:24  | Lượt xem: 199

.

Thông tin giấy phép xây dựng:

Giấy phép xây dựng số 63

Giấy phép xây dựng số 80

Giấy phép xây dựng số 125

Giấy phép xây dựng số 252

Giấy phép xây dựng số 284

Giấy phép xây dựng số 329

Giấy phép xây dựng số 607