chỉ đạo - điều hành

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
182/BC-UBND Báo cáo thực hiện nhiệm vụ tháng 10 UBND 27/10/2020
15-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIII 27/08/2020
KH 124 Kế hoạch biểu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 UBND 27/08/2020
147 Báo cáo biểu thực hiện nhiệm vụ tháng 8 UBND 27/08/2020
BC 140 UBND phường Báo cáo phát triển kiinh tế xã hội tháng 8 UBND 21/08/2020
12-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXIII 28/07/2020
126/BC-UBND Báo cáo biêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 UBND 27/07/2020
119/KH-UBND Kế hoạch biêu thực hiện nhiệm vu trọng tâm tháng 8 UBND 27/07/2020
04-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 29/06/2020
01-TB/ĐU Thông báo kết luận hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020 01/06/2020
241-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 29/04/2020
240-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II năm 2020 31/03/2020
73/KH-UBND Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 3.2020 28/02/2020
235-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2020 26/02/2020
166-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 55 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 25/01/2020
165-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 54 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 29/10/2019
217-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 29/10/2019
160-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 53 Ban chấp hành Đảng bộ phường Phúc Đồng khoá XXII 27/09/2019
214-TB/ĐU Thông báo kết luận tại hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP, Trưởng các đoàn thể CTXH về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 27/09/2019
157-NQ/ĐU Nghị quyết hội nghị lần thứ 52 Ban chấp hành Đảng bộ phường khoá XXII 28/08/2019